W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk


41-819 Zabrze
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
NIP: 648-000-67-20

tel.:  32 271 64 81, 32 271 70 40
fax:  32 271 74 70

ipis@ipispan.edu.pl
www.ipis.pan.pl

Adres skrzynki e-puap: /IPIS_PAN/SkrytkaESP

Stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat dr hab. Piotr Czechowski
Uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja Konkursowa zarekomendowała zatrudnienie dr hab. Pana Piotra Czechowskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
Miejsce pracy IPIŚ PAN, 41-819 Zabrze ul. Skłodowskiej-Curie 34
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Status rozstrzygnięte

Konkurs na stanowisko dyrektora 
Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
na 4-letnią kadencję

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021 r. poz. 45 t.j.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym oraz rozmowę kwalifikacyjną.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu może być osoba, która:
 2. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub technicznych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej i rozwojowej uprawianej w IPIŚ PAN;
 3. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIA KANDYDATA (złożona na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym) powinna zawierać:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej;
 2. wykaz dorobku naukowego z listą publikacji i wskaźnikami bibliometrycznymi;
 3. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych;
 4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  -     przebieg pracy zawodowej;
  -     posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 5. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 t.j.) lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli osoba przystępująca do konkursu składała już takie oświadczenie wcześniej. Wymogi te nie dotyczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;
 9. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu dostępne są na stronie internetowej: ipis.pan.pl Dokumenty należy nadsyłać pocztą w jednym egzemplarzu na adres: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu lub składać osobiście pod adresem: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1, pokój 2318 (23 piętro), w godz. od 9.00 do 16.00 (tel. (+48) 22 182 6044).

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 28 lutego 2024.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 29 marca 2024 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: (+48) 22 182 6000, fax: (+48) 22 182 7050; www.pan.pl
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora instytutu naukowego PAN.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2024 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

  7.      Posiada Pani/Pan:
  ·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  ·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  ·         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  ·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Załączniki

Powiadom znajomego